• 0553 165 38 64
 • iletisim@psikomerkez.com.tr

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Psikomerkez Arge Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle “FİRMA’’ olarak ifade edilecektir)  sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. 

Danışanımız olarak sizlerin ilgili kişi sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.


Veri Sorumlusu Hakkında


KVK Kanunu uyarınca firma olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.


İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;

 • Hesap Oluşturma Süreci (Ad, Soyad, E-posta Adresi, IP Adresi, Giriş-Çıkış Bilgileri,
 • Randevu ve Kişisel Bilgi Giriş Süreci (Ad, Soyad, E-posta Adresi, Adres, İl, İlçe, Telefon, IP Adres, Log Kaydı)
Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu’nun 5/2. Maddesinde öngörülen;
 •  “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 • “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
 • “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 • “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
 • “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” 
işleme şartına dayalı olarak,
 • Sisteme üye olabilmeniz,
 • Randevu alabilmeniz,
 • Uzmanla online randevu yapabilmeniz,
 • Gerekli görülmesi halinde size bilgi vermek üzere yazılı iletişime geçilmesi,
 • Talep ve şikayetlerinizle ilgili olarak tarafınızla sözlü ya da yazılı iletişime geçilmesi, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli incelemelerin yapılması, talep ve şikayetlerinizin neticesi ile ilgili olarak tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Kaliteyi arttırmak için değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapılması,
 • Size sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmet almanızı takiben memnuniyetin ölçülmesinin sağlanması buna dair memnuniyet anketleri paylaşılması, geri bildirimlerinizin analiz edilmesi ve bu amaçla elde edilen analiz sonuçlarının saklanması,
 • Sistem hakkında tanıtım yapılması, bu kapsamda tarafınızla sözlü ya da yazılı iletişime geçilmesi, tarafınıza tanıtım, reklam ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin edilmesi
amaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde kişisel veriler KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler ve üniversitemiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası da dikkate alınarak imha edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVK Kanunu’nun 8. Maddesi kişisel verilerin aktarılması kenar başlığını taşımakta olup, maddenin ikinci fıkrası gereğince Kanun’un 5/2. Ve 6/3. maddelerinde belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür. Bu maddede belirlenen haller şunlardır:

Kişisel veriler yönünden:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Belirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılması mümkün olacaktır.
İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel verileriniz aktarıma konu olmayacaktır. 
Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuya depolanması yahut ilgili sistem faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Ulusal Ajans başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz. 
Depolanan veriler ise yalnızca öngörülen amaçlarla sınırlı olarak söz konusu kayıtlara erişmesi uygun bulunan kişilerle paylaşılmaktadır. Bu kapsamda aktarma yalnızca açık rızanız bulunması halinde gerçekleştirilebilecektir. 

Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız.   

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz, otomatik yöntemler ile https://e-danisan.com internet adresine başvurulması suretiyle otomatik ya da kısmen otomatik olan yöntemlerle toplanabilir.

İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı iletisim@psikomerkez.com.tr adresine yapabilirsiniz.

Onam Hakkında

Bu onam formu ile online danışmanlık, danışmanlık süreçleri, nasıl gerçekleşeceğini ve uzman tavsiyeleri ile ilgili bilgileri almış sayılmaktasınız. Online danışmanlık, doğrudan fiziki olarak bir uzman ile temas etmeden, internet veya cep telefonu görüşmesi ile planlanan bir saatte tarafınızın sorunlarına ilişkin, uzman tarafından online danışmanlık hizmetidir. Bu formu imzalayarak, e-danisan.com tarafından verilen danışmanlık hizmeti kapsamında tüm bilgilendirme tarafıma yapılmaktadır. Danışmanlık hizmeti kapsamında yukarıda verilen bilgilerin tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu bilgiler çerçevesinde danışmanlığına başvurduğunuz uzman tarafından tedavi sürecinin yönlendirilmesini yapılacaktır. Bilgilerde hata veya yanlış olması durumunda yapılan uzman danışmanlığı kapsamında doğacak zarar tarafınıza ait olacaktır.